Profil og undervisning


Udskriv
  
 
 
På Gullestrup Skole er den danske demokratiopfattelse grundlæggende for alle. Det gælder ansatte såvel som elever og forældre.

Vi lægger vægt på i de første skoleår at stille krav til undervisningen, så den udvikler elevernes basale viden, kundskaber, færdigheder og forskellige arbejdsmetoder, for at de i de følgende skoleår bliver i stand til at tage medansvar for egen læring og derigennem øge mulighederne for selvvirksomhed og eksperimenteren.

Der lægges desuden vægt på, at eleverne befinder sig i et trygt skolemiljø. Et miljø der er præget af accept og tolerance og hvor god opførsel og god sprogbrug er naturligt.
 
Lærerteamsamarbejdet er centralt for al undervisning her på skolen. Derfor er det også nødvendigt at udvikle samarbejdet løbende så det passer til den tid vi er i. Vi har for to år siden ændret teamstrukturen. Vi følger løbende den nye strukturs hensigtsmæssighed. Denne vil blive justeret hvis det skønnes nødvendigt. Det er i teamsamarbejdet at undervisningen planlægges og struktureres.

Teamets undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Alle elevers talenter skal udvikles.
Dette opnås ved en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Her er forskellige måder at organisere sig på vigtige. Vi bruger klasseundervisning, holddeling og individuel undervisning.

Vi har et veludviklet forældresamarbejde. Det er sammen med forældrene, at de afgørende beslutninger for den enkelte elev træffes.
Der gennemføres hvert år læsetest på alle årgange og eleverne deltager i de nationale test i dansk og matematik.
Der gennemføres individuelle pædagogiske test og sprogtest hvor det skønnes nødvendigt.

Ledelsen og klasselærerne gennemfører hvert år klassekonferencer. Her vurderes de enkelte elevers faglige standpunkt og deres personlige udvikling.
Hvert år udarbejdes der elevplaner på alle elever.
 
 
Avisen om skolens indre værdier