Ordensregler for Gullestrup Skole


 
 For alle elever:

- Alle elever skal udvise god og hensynsfuld opførsel.
- Alle elever skal tale ordentligt. Sjofel/vulgær, personligt nedsættende og racistisk tale accepteres ikke.
- Ingen elever må ryge i skoletiden og på skolens område.
- Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse.
- Fodbold, hockey, rundbold, basketball og lign. boldspil er kun tilladt i den store skolegård og på fodboldbanerne.
- Rulleskøjter er tilladt udendørs.
- Aktiviteterne inde skal foregå roligt.
- Der må kun kastes med sne på fodboldbanerne (0.-3. kl. nord for hallen, 4.-6. kl. vest for skolen).
 

Elever i den gamle bygning:

- Eleverne vælger selv om de vil være inde eller ude.
- Klasserne må besøge hinanden i frikvartererne med mindre andet er aftalt.
- Kun elever fra den gamle bygning i den gamle skolegård.
- De enkelte klasser kan godkende, at der må spilles musik på egne båndoptagere el. walkman i frikvartererne.
- I frikvartererne har eleverne i den gamle bygning ikke lov til at opholde sig i den nye bygning. Kun i forbindelse med køb/salg i frugtbod/mælkebod.

De lærere der har tilsyn i 5 min. pauserne sørger for at ophold i den gamle skolegård sker under hensyntagen til de klasser, der undervises.
 

Elever i den nye bygning:

- Alle klasselokaler er åbne om morgenen. Eleverne stiller taskerne i lokalerne og vælger derefter selv om de vil være inde eller ude.
- Eleverne er normalt ude i frikvartererne.
- Ved dårligt vejr er der indeophold i klasselokalerne.
 

Åben hal:

I perioden fra efterårsferien til påskeferien får 4.-6. klasserne tildelt en dag hvor de må være i hallen i de store frikvarterer. Opholdet sker under tilsyn af klassernes lærere. Eleverne skal ved ophold i hallen udvise god og hensynsfuld opførsel.

 
Retningslinier for håndhævelse af ordensreglerne:

- Overholdelse af ordensreglerne er et anliggende for samtlige ansatte.
- Alle lærere er forpligtet til at gribe ind, hvis ovenstående regler ikke overholdes.
- Gårdvagten orienterer klasselærerne, hvis der har været problemer i frikvarteret, hvorefter det er klasselærerens opgave at løse problemet.
- I alle de store pauser er der en gangvagter i begge bygninger.
Specielt ang. den nye bygning.
I forbindelse med frikvartererne sørger klassernes lærere for at få eleverne helt ud af bygningen..
Ved dårligt vejr afgør afdelingen selv, hvornår der er indevejr og hver årgang sørger selv for at der er 1 indevagt.